วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

การเรียนการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

นางนภัส สงครา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

“ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสนใจมีความกระตือรือร้นและตั้งใจศึกษาบทดรียนเพราะผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้ถูกต้องรวดเร็ว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น”
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ และแม้ว่ากระแส โลกาภิวัตน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยเพียงใดก็ตาม การจัดการศึกษาให้แก่คนไทยในชาติยังมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โลก เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นและจูงใจให้กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและมีคุณค่า ในการพัฒนารูปแบบของวิถีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี พัฒนาทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รู้จักรับผิดชอบและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และยอมรับในความแตกต่างนั้น เกิดการพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับปัญหาท้าทาย ความเครียด ความกดดัน ความขัดแย้งและการสร้างเสริมคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร ไม่ได้ฝึกการค้นคว้าด้วยตนเอง ขาดการเชื่อมโยงความคิด ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ไม่สามารถนำความรู้ภาคทฤษฏีไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้เนื่องจากครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ สอนตามหนังสือเรียน ใช้สื่อประกอบการสอนน้อย บางครั้งสื่อที่นำมาใช้ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา ดังนั้น ในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้ศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เนื้อหา
เนื้อหาที่นำมาใช้ในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เป็นเนื้อหาในวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องชีวิตและครอบครัว มี 6 เล่มดังนี้
เล่มที่ 1 บ้านเรา
เล่มที่ 2 เมื่อหนูปัสสาวะรดที่นอน
เล่มที่ 3 อนามัยดีมีสุข
เล่มที่ 4 รู้ไว้ปลอดภัยแน่
เล่มที่ 5 ชายจริงหญิงแท้
เล่มที่ 6 เพื่อนกันฉันกับเธอ
ประเด็นหลัก บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนชีวิตและครอบครัว 6 เรื่อง
ประเด็นรอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
เป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
บทสรุป
ความสำเร็จ
เมื่อนำบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ทำให้นักเรียนสนใจกระตือรือร้นและตั้งใจศึกษาบทเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและขอฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่สนใจไว้ดังนี้
1. บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ถ้าครูศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนชัดเจนก่อนลงมือสร้าง
2. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนในเนื้อหาอื่น ๆ โดยเน้นทักษะกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น